13 risicofactoren die

uw toeleveringsketen in gevaar brengen

Agressieve wereldwijde concurrentie heeft geleid tot een zeer veeleisende klant en behoefte aan soepele supply chain. Om te voldoen aan hun behoeften aan lage kosten, degelijke kwaliteit, wendbaarheid en gemakkelijke beschikbaarheid, kijken organisaties over hun eigen grenzen heen naar het beheer van hun toeleveringsketens en het minimaliseren van de risicofactoren van de toeleveringsketen. Hierbij hebben zij zich laten inspireren door verschillende supply chain praktijken die over de hele wereld beschikbaar zijn. Maar het kennen van de meeste supply chain risico's is nog steeds een hoop en geen realiteit voor veel bedrijven.

Grote multinationale ondernemingen, die trachten zowel lokaal te reageren als wereldwijd te integreren, ontwikkelen in toenemende mate complexe, gedifferentieerde toeleveringsketens, waardoor de kans op verstoringen toeneemt.

De complexe en dynamische interacties tussen entiteiten in de toeleveringsketen leiden tot aanzienlijke risico's die zich op en neer in de keten kunnen verspreiden en de prestaties negatief kunnen beïnvloeden. Dergelijke risico's kunnen de operationele prestaties, de winstgevendheid en de aandeelhouderswaarde op lange termijn aanzienlijk verminderen.

Risicofactoren (d.w.z. factoren die verband houden met onzekerheid en verstoring) zijn steeds belangrijkere overwegingen. In deze blog zal ik de belangrijkste risicofactoren schetsen, die ik heb waargenomen en onze klanten helpen om ze tegen te komen vanuit een NUNNER Logistiek perspectief.

1. Leveringsrisico

Er zijn verschillende supply chain-risico's verbonden aan het werken met andere bedrijven, vooral in supply chains waar men sterk afhankelijk is van andere bedrijven. Deze supply chain risico's kunnen variëren van een leverancier die failliet gaat tot het niet op tijd leveren van de juiste hoeveelheid van een bepaald product. Er zijn verschillende manieren om deze risico's te beperken, zoals het hebben van een uitgebreid on-board en monitoring proces, het werken met gecertificeerde leveranciers en het hebben van een goed KPI-systeem met de leverancier.

2. Vraagrisico

Er zijn verschillende factoren die de vraag kunnen beïnvloeden, zoals de economische situatie en andere variabelen, en dit vormt een risico voor de toeleveringsketen. Hoe onvoorspelbaarder de vraag, hoe moeilijker het is om te weten hoeveel er moet worden geproduceerd. Daarom is het belangrijk om over een uitgebreid vraagprognosesysteem te beschikken om het risico dat er te veel of te weinig wordt geproduceerd, tot een minimum te beperken. Met stabielere vraagvoorspellingen wordt het risico voor de toeleveringsketen verminderd. Een klassiek voorbeeld is het omgaan met het "bullwhip effect

3. Procesrisico

Onvoorziene en/of willekeurige onderbrekingen die een aanzienlijke invloed hebben op de activiteiten, bv. machinestoringen, arbeidsproblemen, procesbetrouwbaarheid, kwaliteitsgebreken zijn de meest voorkomende proces- en productierisico's. Door een betere planning en toepassing van preventieve onderhoudsmethoden kunnen deze procesrisico's tot een minimum worden beperkt. Het is echter zeer moeilijk om ze volledig uit te roeien, en het is onvermijdelijk om luchtvracht om te voldoen aan de vraag van de klant of andere back-upoplossingen NUNNER op zijn plaats heeft.

4. Besluit complexiteitsrisico

Onzekerheid die ontstaat als gevolg van meervoudige dimensies in het besluitvormingsproces, bv. meervoudige doelstellingen, beperkingen, langetermijnplan, enz. Dit kan ook gebeuren door de omvang en complexiteit van een grote organisatie of opgelegd door de klant. In complexe situaties willen we altijd op de voorgrond om klanten te helpen en de logistieke transactie zo snel mogelijk te laten verlopen.

5. Natuurlijke onzekerheden

De natuurlijke onzekerheden kunnen worden veroorzaakt door aardbevingen, overstromingen, niet-deterministische chaos, enz. In onze sector worden we om de zoveel tijd met deze verstoringen geconfronteerd. Dankzij ons netwerk en ons bereik hebben wij onze klanten geholpen een manier te vinden om hen zo snel mogelijk te bevoorraden.

6. Culturele en geopolitieke risicofactoren

Kwesties van vertrouwen, bureaucratie, corruptie, ethiek, enz. leiden tot misverstanden en verschillende verwachtingen. De manier waarop wij in Europa zaken doen, is anders dan in China, India of het Midden-Oosten. We moeten leren de culturele verschillen die van invloed zijn op zakelijke transacties te respecteren en meer divers en inclusief te zijn.

7. Toegankelijkheid van de logistiek

Ondanks het feit dat er wereldwijd tal van logistieke dienstverleners beschikbaar zijn. Maar het is niet altijd gemakkelijk om in moeilijke situaties de juiste partner te vinden. We hebben onlangs een situatie meegemaakt in Qatar, toen de meeste omliggende landen in het Midden-Oosten de grenzen voor een aantal dagen gesloten hadden. In die omstandigheden is het van vitaal belang om de juiste logistieke dienstverlener met een netwerkoplossing te vinden. In dit soort situaties Nobody goes further dan NUNNER Logistics!

8. Economisch risico

De toestand van de economie heeft gevolgen voor de wisselkoersen, de arbeidskosten en de rentevoeten die de inflatie bepalen, en heeft niet alleen gevolgen voor de economische toestand van het thuisland maar ook voor die van de landen waar het bedrijf of de leveranciers actief zijn. Zoals de recente recessie heeft aangetoond, kan dit slechte gevolgen hebben voor de toeleveringsketen, met een daling van de wereldwijde vraag en een stagnerende conjunctuur, waardoor kostenbesparende maatregelen zullen moeten worden genomen. Dit is misschien niet de meest effectieve manier voor de toeleveringsketen, maar aangezien deze zich over een groot aantal landen uitstrekt, zal de toestand in het land van invloed zijn op alle andere.

9. Risicobeheersing

Aangezien veel van deze processen binnen de toeleveringsketen niet door het bedrijf of de fabriek zelf worden uitgevoerd, is er een risico van gebrek aan controle, met een grote afhankelijkheid van andere bedrijven of producten en onderdelen die vanuit andere landen worden verscheept, is er een gebrek aan controle door het bedrijf dit is een toeleveringsketenrisico omdat de uitkomst hiervan onbekend kan zijn, een manier om dit toeleveringsketenrisico te verminderen is door goede communicatiesystemen op te zetten om een deel van dit risico te beperken. In bepaalde gevallen beheert en controleert NUNNER de leveranciers op nauwkeurigheid, kwaliteit en het halen van leveringstermijnen.

10. Niet-responsieve toeleveringsketen

Indien zich een plotse verandering in de bevoorradingsketen voordoet, veroorzaakt door één van de bovenstaande factoren, moet de bevoorrading hierop inspelen. Dit kan moeilijk zijn omdat sommige van deze factoren onvoorspelbaar zijn. Daarom is het van vitaal belang om over een duurzaam dynamisch systeem te beschikken waarmee op elke verandering kan worden gereageerd, zodat de bevoorradingsketen actief en efficiënt blijft functioneren.

11. Reputatierisico

De reputatie van een bedrijf kan een impact hebben op de toeleveringsketen. Onethische praktijken van externe bedrijven waar het bedrijf zijn producten van betrekt, hebben gevolgen voor de manier waarop belanghebbenden het bedrijf zien, wat kan leiden tot een daling van de vraag, het moreel en de investeringen. Een voorbeeld hiervan was toen Apple sommige onderdelen van hun producten betrok van externe leveranciers in Foxconn die onethische praktijken toepasten. Hoewel Apple zelf geen onethische praktijken toepaste, schaadde deze associatie hun reputatie.

12. Grondstoffenrisico

Ten slotte is er een gebrek aan mensen als hulpbronnen in een toeleveringsketen, vooral wanneer sleutelpersoneel in het proces ontbreekt. Er zijn vele redenen waarom een proces mensen kan missen, bijvoorbeeld ziekte of vakantie, maar dit zorgt ervoor dat de toeleveringsketen inefficiënt werkt en niet op optimale capaciteit werkt. Vooral de laatste tijd is er in veel Europese regio's een tekort aan bekwaam personeel voor kantoren, magazijnen en fabrieken. En niet te vergeten het tekort aan chauffeurs.

Erwin Cootjans, CEO 

Solliciteer naar een baan bij Nunner

Offerte

Bij Nunner Logistics willen we u de best mogelijke waar voor uw geld ervaring geven. Vul dit formulier in om het proces te starten.