Algemene voorwaarden van Nunner

Algemene voorwaarden Nunner Logistics

1. Definities
In deze voorwaarden hebben de hierna opgesomde termen de betekenis die er hieronder aan wordt gegeven.
1.1 "Nunner Logistics": Nunner Logistics B.V., alle rechtsopvolgers van Nunner Logistics B.V. en alle met Nunner Logistics B.V. verbonden ondernemingen.
1.2 "Vervoersactiviteiten": het verrichten van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, over zee, over de binnenwateren, per spoor en door de lucht.
1.3 "Expeditieactiviteiten": de expeditie van goederen over de weg, per spoor, door de lucht, over zee en over de binnenwateren, eventueel in combinatie met het vervullen van de daarmee verband houdende douaneformaliteiten.
1.4 "Logistieke diensten": lossen, binnenbrengen, opslag, vrijgave, laden, voorraadbeheer, assemblage ("diensten met toegevoegde waarde"), orderverwerking, afhandeling voor verzending, facturering, uitwisseling van informatie en informatiebeheer met betrekking tot goederen en alle andere activiteiten die door Nunner Logistics worden uitgevoerd en niet onder de definitie van Vervoersactiviteiten of Expeditieactiviteiten vallen.
1.5 "Gevaarlijk goed": een stof waarvan bekend is dat zij zodanige eigenschappen bezit dat zij een bijzonder gevaar van ernstige aard oplevert voor personen of zaken, daaronder in ieder geval begrepen stoffen die ontplofbaar, ontvlambaar, oxiderend of giftig zijn en stoffen die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur krachtens de Nederlandse wet als zodanig zijn aangewezen.

2. Algemene bepalingen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Nunner Logistics gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten waarbij Nunner Logistics partij is en door Nunner Logistics verrichte rechtshandelingen en feitelijke handelingen ter uitvoering van dergelijke aanbiedingen of overeenkomsten of in verband daarmee, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De gehele of gedeeltelijke nietigheid of nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige clausules.
2.3 Alle door Nunner Logistics gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen zonder vaste vorm worden herroepen, zelfs na aanvaarding ervan door de opdrachtgever. Herroeping na aanvaarding door de opdrachtgever dient echter onverwijld te geschieden.
2.4 Wijziging of aanvulling van de opdracht bindt Nunner Logistics eerst na schriftelijke bevestiging door Nunner Logistics. Aanwijzingen, instructies en dergelijke door de opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst aan ondergeschikten of werknemers van Nunner Logistics gegeven, binden Nunner Logistics niet, tenzij deze aanwijzingen, instructies en dergelijke schriftelijk door Nunner Logistics zijn bevestigd.
2.5 Deze voorwaarden zijn in verschillende talen opgesteld. In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst en de vertalingen daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.

3. Toepasselijkheid van andere voorwaarden naast deze algemene voorwaarden
3.1      Indien de vervoersactiviteiten betrekking hebben op binnenlands goederenvervoer over de weg, zijn de meest recente versie van de Nederlandse Algemene Vervoersvoorwaarden ('Algemene Vervoerscondities 2002) aanvullend op het CMR-verdrag van toepassing
3.2    Indien de vervoersactiviteiten betrekking hebben op het internationale vervoer van goederen over de weg, zijn de CMR condities van toepassing.
3.3 Indien de Vervoersactiviteiten betrekking hebben op het vervoer van goederen door de lucht, is het Verdrag van Montreal van 1999 van toepassing, met uitsluiting van de daarin opgenomen regels inzake de regeling van geschillen.
3.4 Indien de Vervoersactiviteiten betrekking hebben op het vervoer van goederen over zee, zijn de Hague Visby Rules van toepassing, met uitsluiting van de daarin opgenomen regels inzake de beslechting van geschillen.
3.5 Indien de Vervoersactiviteiten betrekking hebben op binnenlands vervoer van goederen over de binnenwateren, worden de dwingendrechtelijke bepalingen van afdeling 8.10.2 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek aangevuld met de Internationale voorwaarden voor lading en vervoer (ICLT) 2010 (Internationale vervoervoorwaarden (IVTB) 2010), met uitsluiting van de daarin opgenomen regels inzake de regeling van geschillen. Indien de vervoersactiviteiten betrekking hebben op het internationale vervoer van goederen over de binnenwateren, de internationale voorwaarden voor lading en vervoer (ICLT) 2010 (Internationale vervoervoorwaarden (IVTB) 2010) van toepassing zijn, met uitsluiting van de daarin opgenomen regels inzake de beslechting van geschillen, in aanvulling op het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) van 22 juni 2001, met dien verstande dat Nunner Logistics of een hulppersoon van Nunner Logistics niet aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit de in artikel 25, lid 2, onder a) ("navigatiefout"), b) ("brand of explosie") of c) ("defecten aan het schip") opgesomde voorvallen.
3.6 Indien Nunner Logistics Expeditieactiviteiten uitvoert, zal de Nederlandse Expeditie Voorwaarden (Nederlandse Expeditievoorwaarden) van toepassing, met uitsluiting van de daarin opgenomen regels voor de regeling van geschillen.
3.7 Indien Nunner Logistieke Diensten verricht, de voorwaarden voor logistieke diensten (LSV) van toepassing, met uitsluiting van de daarin opgenomen regels voor de regeling van geschillen.
3.8 Elk van de in de voorgaande alinea's genoemde sets voorwaarden zal op verzoek kosteloos worden toegezonden.
3.9 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de in artikel 3.1 tot en met 3.7 genoemde voorwaarden/verdragen, prevaleren de in artikel 3.1 tot en met 3.7 genoemde voorwaarden/verdragen, met uitsluiting van de daarin opgenomen regels voor de beslechting van geschillen.
3.10 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden aanvullend op de in artikel 3.1 tot en met 3.7 vermelde voorwaarden/overeenkomsten, alsmede indien en voor zover Nunner Logistics activiteiten verricht die niet onder het toepassingsgebied van artikel 3.1 tot en met 3.7 vallen of indien, om welke reden dan ook, genoemde voorwaarden of een bepaling daarvan geacht zouden worden niet van toepassing te zijn of nietig te zijn.

4. Aanbiedingen
4.1 Uitgebrachte aanbiedingen zijn drie maanden geldig vanaf de datum van uitgifte van de aanbieding, tenzij anders aangegeven door Nunner Logistics.
4.2 Bij wijziging van de kosten als gevolg van niet door Nunner Logistics te beïnvloeden factoren, heeft Nunner Logistics het recht een tussentijdse aanpassing van de aangeboden tarieven door te voeren.
4.3 Tarieven die worden vermeld op basis van aan Nunner Logistics verstrekte informatie over volumes, frequenties en dergelijke verliezen hun geldigheid indien en wanneer deze volumes en frequenties niet worden gerealiseerd.
4.4 Tenzij afzonderlijk overeengekomen, zijn in de aangeboden tarieven geen toeslagen begrepen voor goederen waaraan bijzondere eisen of verplichtingen zijn verbonden, indien dit leidt tot hogere kosten, dan wel tot een hogere aansprakelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn:
1. expresleveringen
2. Gevaarlijke goederen
3. verwijderingsartikelen
4. levende dieren
5. goederen van strategische aard

5. Duur en beëindiging van de overeenkomst
5.1 Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de diensten.
5.2 Nunner Logistics heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand ("termination for convenience").
5.3 Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst die voor herstel vatbaar is, is Nunner Logistics gerechtigd, na de opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld en daarbij een termijn van ten minste veertien (14) te hebben gesteld om het verzuim te herstellen, welk verzuim niet binnen de gestelde termijn wordt hersteld, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
5.4 Nunner Logistics is in ieder geval gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien:
1. de opdrachtgever een verplichting niet nakomt die niet kan worden verholpen;
2. de opdrachtgever een verplichting niet nakomt binnen dertig (30) dagen nadat de opdrachtgever een eerder vergelijkbaar verzuim heeft hersteld in overeenstemming met
3. met artikel 5.3 en binnen de in artikel 5.3 gestelde termijn;
4. de opdrachtgever beëindigt zijn bedrijfsactiviteiten geheel of grotendeels;
5. de opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
6. de opdrachtgever de beschikkingsbevoegdheid over zijn kapitaal of een deel ervan verliest;
7. de aangever surseance van betaling heeft aangevraagd en/of gekregen;
8. de opdrachtgever overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
9. Er wordt beslag gelegd op het eigendom van de aangever;
10.de opdrachtgever faillissement heeft aangevraagd en/of failliet is verklaard;
11. in geval van overmacht aan de kant van Nunner Logistics.

Indien een van de in dit artikel genoemde omstandigheden zich voordoet of dreigt voor te doen, zal de opdrachtgever Nunner Logistics daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen.
5.5 Ieder recht van de opdrachtgever tot ontbinding van de overeenkomst is uitgesloten.

6. Tarieven
6.1 De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven die gelden op het moment van het sluiten van de overeenkomst. In geval van een latere verhoging van een of meer kostprijsfactoren en/of aanzienlijke wijziging van de wisselkoers van de euro ten opzichte van andere valuta en/of belastingen, is Nunner Logistics gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te verhogen.
6.2 Nunner Logistics behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te wijzigen.
6.3 Betaling van Vervoerswerkzaamheden geschiedt op basis van tarief gewicht. Tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Het tariefgewicht is het gewicht van het transport, rekening houdend met de hieronder beschreven omrekeningsfactoren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.4 Laad-/ lostijden van effectief en/of volumegewicht: <3.000 kg: max 0,5 uur per adres; 20.000 kg: max 2 uur per adres. Indien de laad-/lostijd langer is dan hierboven vermeld, is Nunner Logistics gerechtigd extra kosten in rekening te brengen ten bedrage van € 50 per uur, met een maximum van € 500 per dag.
6.5 In geval van Transportwerkzaamheden over de weg is Nunner Logistics gerechtigd bij een vertraging van meer dan twee uur ten gevolge van omstandigheden die niet aan Nunner Logistics zijn toe te rekenen, extra kosten in rekening te brengen ten bedrage van € 50 per uur tot een maximum van € 500 per dag.
6.6 De uitgangspunten voor de berekening van het volume zijn voor alle Europese landen:
1. 1m3 = 333 kg
2. 1 laadmeter = 1.750 kg
3. 1/2 euro pallet = 60 * 80 = 375 kg
4. 1 euro pallet = 80 * 120 = 700 kg
5. 1 blokpallet = 100 * 120 = 875 kg
6.7 Voor niet-stapelbare europallets (maximumafmetingen 0,80 x 1,20 x 2,20 m) geldt een minimumtariefgewicht van 700 kg per pallet.
6.8 De opdrachtgever zal bij het verstrekken van de opdracht aangeven of er sprake is van stapelbare pallets.Indien niets is aangegeven, geldt het niet stapelbare tarief. Indien de goederen over de randen van de pallets uitsteken, wordt het tarief berekend van het aantal palletplaatsen dat de pallet inneemt.Voor transporten met een lengte van meer dan 3 m en een gewicht van minder dan 1.500 kg worden aparte tarieven overeengekomen.
6.9 Niet inbegrepen in de tarieven voor Vervoersactiviteiten zijn:
1. expresleveringen
2. laden of lossen op meer dan één adres
3. laden of lossen op andere dagen dan weekdagen (maandag tot en met vrijdag) en op feestdagen
4. tussentijdse opslag
5. retourzendingen en beheer van verpakkingsmateriaal
6. opstelling van specifieke documenten (zoals FCR, FCT, Carnet, T-documenten, enz.), waarbij Nunner Logistics verwijst naar artikel 12 van deze
7. algemene voorwaarden
8. Inklaringsactiviteiten
9. gevaarstoeslag in geval van vervoer van gevaarlijke goederen
10. tweede levering/levering
11. vertraging en wachttijden
12. dieseltoeslag
13. tolheffing
14. veterinaire/fytosanitaire inspecties
Deze extra kosten zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

7. COD levering
7.1 Rembourszendingen tot een maximumbedrag van € 1.000 worden uitsluitend aanvaard na een schriftelijke opdracht en schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Nunner Logistics. De schriftelijke opdracht dient, naast de voor het transport benodigde gegevens, het te incasseren bedrag en de wijze van betaling te vermelden.
7.2 Indien Nunner Logistics voor de betaling als tussenpersoon moet optreden, wordt door Nunner Logistics een provisie van 5% van de rembourskosten, met een minimum van € 25, in rekening gebracht.

8. Uitvoering van de overeenkomst
8.1 Nunner Logistics is vrij in de wijze van uitvoering van de gegeven opdracht, waaronder begrepen de keuze van de te instrueren (onder)vervoerders, tenzij zij ter zake specifieke instructies van de opdrachtgever heeft aanvaard.Met de wensen van de opdrachtgever omtrent het tijdstip en de duur van de uitvoering van de gegeven opdracht zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden, doch Nunner Logistics geeft ter zake geen garanties.
8.2 Nunner Logistics zal geen pallets ruilen of vergoeden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen de opdrachtgever en Nunner Logistics is overeengekomen.

9. Verplichtingen van de opdrachtgever
Onverminderd de verplichtingen waaraan de opdrachtgever moet voldoen krachtens de wet, overeenkomst, de voorwaarden als bedoeld in artikel 3.1, 3.6 en 3.7 van deze algemene voorwaarden of andere overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Nunner Logistics, zijn de onderstaande regels van toepassing.
9.1 Opdrachten dienen schriftelijk te worden verstrekt. Bij het geven van een mondelinge opdracht is de opdrachtgever gehouden de opdracht zo spoedig mogelijk schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan Nunner Logistics bevoegd is de overeenkomst te beëindigen, dan wel de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.De opdrachtgever kan de overeenkomst slechts wijzigen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Nunner Logistics.
9.2 De opdrachtgever zal Nunner Logistics tijdig alle informatie verstrekken met betrekking tot de goederen en de behandeling daarvan waarvan de opdrachtgever weet of behoort te weten dat deze voor Nunner Logistics van belang kunnen zijn.De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie.
9.3 De opdrachtgever staat er voor in dat de voor de uitvoering van de opdracht benodigde bescheiden naar behoren aanwezig zijn, behoudens voor zover is overeengekomen dat Nunner Logistics voor die bescheiden zorgdraagt.
9.4 De opdrachtgever zorgt voor een juiste en adequate verpakking van de goederen, rekening houdend met de voorgenomen wijze van vervoer en behandeling.
9.5 Elk pakket of pallet dat aan Nunner Logistics wordt aangeboden, wordt voorzien van een etiket met een duidelijk, nauwkeurig en volledig adres (naam, adres, postcode en woonplaats) van de afzender en de ontvanger.
9.6. Indien na het verrichten van Vervoerswerkzaamheden bij aflevering blijkt, dat de vervoerde goederen beschadigd of verloren zijn gegaan, moet bij aflevering een schriftelijk en gemotiveerd voorbehoud terzake van uiterlijk verlies of beschadiging op het vervoersdocument worden aangetekend, bij gebreke waarvan de goederen worden geacht in complete en onbeschadigde staat te zijn ontvangen. In geval van niet zichtbare verliezen of beschadigingen moet binnen zeven dagen na de levering een schriftelijk en gemotiveerd voorbehoud worden gemaakt, bij gebreke waarvan de goederen worden geacht in volledige en onbeschadigde staat te zijn ontvangen.
9.7 De opdrachtgever zal binnen drie maanden nadat hij na het verrichten van Vervoerswerkzaamheden heeft geconstateerd dat goederen beschadigd of verloren zijn gegaan, aan Nunner Logistics documenten verstrekken waaruit de vrachtwaarde van de beschadigde of verloren goederen blijkt.
9.8 Indien in geval van Transportwerkzaamheden goederen niet op de overeengekomen leveringsdatum worden geleverd, zal de opdrachtgever Nunner Logistics daarvan binnen één dag na de geplande leveringsdatum in kennis stellen.
9.9 In geval van Transportactiviteiten zal Nunner Logistics zendingen binnen de EU conform de papierloze distributie afhandelen. Indien de opdrachtgever toch papieren bijgevoegd wil hebben, zullen deze papieren door de opdrachtgever op een duidelijk zichtbare plaats op de zending worden aangebracht door middel van zelfklevende documentenveloppe

10. Vervoersactiviteiten en Expeditieactiviteiten met betrekking tot Gevaarlijke goederen
10.1 De opdrachtgever respectievelijk de afzender van Gevaarlijke goederen is verplicht zich ervan te vergewissen dat de Gevaarlijke goederen zijn ingedeeld overeenkomstig de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) inclusief de daarin van toepassing verklaarde en voor vervoer toegestane voorschriften voor gevaarlijke stoffen (zoals RID, ADN en IMDG Code).Nunner Logistics behoudt zich het recht voor om de aanvaarde opdracht tot vervoer of doorzending van de Gevaarlijke stoffen niet uit te voeren, indien Nunner Logistics van mening is dat daarvoor gegronde redenen zijn in verband met de aard van deze stoffen, dan wel een gevarentoeslag in rekening te brengen afhankelijk van de gekozen route en/of overeengekomen bestemming.Nunner Logistics zal in ieder geval geen overeenkomsten aangaan met betrekking tot goederen met gevarenklasse 1, 5.2, 6.2 en 7, zoals omschreven in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) en de daarin van toepassing verklaarde voorschriften voor gevaarlijke goederen, zoals het RID, de ADN en de IMDG-code, betreffende ontplofbare, giftige, besmettelijke en radioactieve stoffen.
10.2 Ten aanzien van Gevaarlijke stoffen zal de opdrachtgever tijdig een schriftelijke specificatie verstrekken van de voorschriften die volgens de toepasselijke wetgeving (waaronder in ieder geval de Wet vervoer gevaarlijke stoffen) moeten worden nageleefd.Wet vervoer gevaarlijke stoffen) met inbegrip van de daarin van toepassing verklaarde voorschriften voor gevaarlijke stoffen, zoals RID, ADN en IMDG-code) en/of andere overheidsvoorschriften.
10.3. Met betrekking tot gevaarlijke goederen draagt de opdrachtgever tevens zorg voor de beschikbaarheid van een gevarenkaart ("TREMcard"), opgesteld in de Nederlandse taal en in de taal van het land van ontvangst, alsmede in de taal van enig ander land waardoor het vervoer zal geschieden.

11. Recht van weigering
11.1 Nunner Logistics behoudt zich het recht voor een overeenkomst te beëindigen of te ontbinden dan wel de goederen voortijdig te lossen, op te slaan of te vernietigen, voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien:

In het geval van Transport en Expeditie activiteiten:
1. het vervoer waarop de overeenkomst betrekking heeft, verboden is door de wetten of voorschriften van het land van verzending, het land van bestemming of enig ander land waardoor het vervoer zal worden verricht;
2. de gegevens met betrekking tot het gewicht en/of de afmetingen onjuist zijn, waardoor de beoogde wijze van vervoer (met inbegrip van het gebruik van het beoogde voertuig en/of andere uitrusting) en/of de behandeling onmogelijk of niet toegestaan is;
3. de zending goederen bevat die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen of dieren of de vervoermiddelen of die op een andere wijze schade kunnen toebrengen aan andere goederen of waarvan de in- of uitvoer krachtens de toepasselijke wetgeving verboden is.

In het geval van alle activiteiten:
1. de waarde van de overbrenging bedraagt meer dan het equivalent van € 500.000 in plaatselijke valuta;
2. de opdrachtgever de verplichting zoals geformuleerd in artikel 9 van deze algemene voorwaarden niet nakomt;
3. de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van betalingsverplichtingen die voortvloeien uit enige overeenkomst met Nunner Logistics;
4. Nunner Logistics heeft een andere geldige reden om dit te doen.

12. Douaneformaliteiten
12.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor en zal zorgdragen voor het vervullen van de vereiste douaneformaliteiten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13. Overmacht
13.1 Indien Nunner Logistics geheel of gedeeltelijk niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen door enige oorzaak die niet aan Nunner Logistics kan worden toegerekend, onvoorzien was of in redelijkheid niet voorkomen had kunnen worden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van Nunner Logistics of haar werknemers, automatiseringsstoringen of andere stagnatie in de bedrijfsvoering van Nunner Logistics, worden de verplichtingen van Nunner Logistics opgeschort totdat Nunner Logistics weer in staat is haar verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen, waarbij Nunner Logistics niet in verzuim is en Nunner Logistics ter zake geen schadevergoeding aan de opdrachtgever is verschuldigd.

14. Aansprakelijkheid
14.1 Nunner Logistics is niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief schade als gevolg van dood of letsel, behalve en voor zover de opdrachtgever bewijst dat deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de directie van Nunner Logistics, gedaan hetzij met de bedoeling om dergelijke schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat dergelijke schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
14.2 Bovendien aanvaardt Nunner Logistics geen aansprakelijkheid voor:
1. schade die de opdrachtgever of derden lijden als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige documentatie of informatie aan Nunner Logistics of schade die anderszins voortvloeit uit instructies, een handelen of nalaten van de opdrachtgever;
2. bedrijfs-, indirecte of gevolgschade van de opdrachtgever of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, omzetderving en winstderving.
14.3 Iedere aansprakelijkheid van Nunner Logistics voor een gebrek in de uitvoering van het werk en/of de overeenkomst, alsmede voor onrechtmatige daad, is beperkt tot driemaal het bedrag dat Nunner Logistics heeft gefactureerd en/of nog mag factureren voor het werk en/of de overeenkomst waarop de schadegebeurtenis betrekking heeft, met als maximum het bedrag dat onder de betreffende verzekering van Nunner Logistics wordt uitgekeerd; indien om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, wordt dit maximum gesteld op € 25.000,-.
14.4 Indien op verzoek verzekeringen worden afgesloten ter dekking van schade die de in de algemene voorwaarden genoemde beperking overschrijdt of schade waarvoor Nunner Logistics niet aansprakelijk is, aanvaardt Nunner Logistics geen aansprakelijkheid met betrekking tot het al dan niet toekennen van uitkeringen uit hoofde van deze verzekeringen.
14.5 De opdrachtgever vrijwaart Nunner Logistics tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade veroorzaakt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door Nunner Logistics, behoudens en voor zover deze schade is veroorzaakt door handelen of nalaten van de directie van Nunner Logistics, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
14.6 Indien ondergeschikten of werknemers van Nunner Logistics en personen van wier diensten Nunner Logistics zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient, door een ander dan Nunner Logistics aansprakelijk worden gesteld, kunnen deze personen zich beroepen op enige beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid, waarop Nunner Logistics zich krachtens deze algemene voorwaarden (inclusief de in artikel 3 genoemde branchevoorwaarden) of krachtens enige andere wettelijke of contractuele bepaling kan beroepen.

15. Betaling
15.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Nunner Logistics aan te wijzen bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Nunner Logistics is vrij in het bepalen van de factuurdatum.
15.2 Nunner Logistics zal, indien beschikbaar en op verzoek van de titelhouder, een kopie van een eventueel bewijs van aflevering (bijvoorbeeld een vervoersdocument) verstrekken. Een eventueel besluit om dit bewijs niet te verzenden en/of het tijdstip waarop dit bewijs wordt verzonden, heeft geen invloed op de betalingstermijn als bedoeld in artikel 15.1 van deze algemene voorwaarden.
15.3 Belastingen, (invoer)rechten, accijnzen e.d. zijn onmiddellijk bij invoer verschuldigd.Bedragen worden slechts voorgeschoten tegen berekening van 3% voorschotprovisie, met een minimum van € 80,-.
15.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten of zijn betalingsverplichtingen (uit overeenkomst of onrechtmatige daad) te verrekenen.
15.5 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.Met ingang van de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de opdrachtgever op grond van artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag een samengestelde rente verschuldigd.
15.6 Indien de opdrachtgever in verzuim is, komen alle op de invordering vallende schade en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor zijn rekening.De buitengerechtelijke incassokosten ter zake van het verschuldigde bedrag worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,-.

16. Veiligheidsrechten
16.1 Nunner Logistics heeft een pandrecht, een retentierecht/pandrecht en een opschortingsrecht ten aanzien van iedere persoon die daarvan afgifte verlangt met betrekking tot alle eigendommen, documenten en gelden waarover Nunner Logistics beschikt of zal beschikken om welke reden of voor welk doel dan ook, voor alle vorderingen die zij heeft of zal verkrijgen op de opdrachtgever en/of eigenaar.

17. Afloopdatum
17.1 De opdrachtgever kan zich niet beroepen op een gebrek in de prestatie van Nunner Logistics indien de opdrachtgever niet binnen dertig (30) dagen nadat het gebrek is geconstateerd, of redelijkerwijs had behoren te zijn geconstateerd, een schriftelijke klacht bij Nunner Logistics indient.
17.2 Alle vorderingen tegen Nunner Logistics moeten binnen twaalf maanden nadat de schade door de opdrachtgever is vastgesteld of redelijkerwijs had moeten zijn vastgesteld, bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt, bij gebreke waarvan het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vervalt.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, opdrachten en rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en/of de uitvoering van de werkzaamheden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door Nunner Logistics verleende diensten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

Solliciteer naar een baan bij Nunner

Offerte

Bij Nunner Logistics willen we u de best mogelijke waar voor uw geld ervaring geven. Vul dit formulier in om het proces te starten.