Regulamin firmy Nunner

Ogólne warunki handlowe firmy Nunner Logistics

1. Definicje
W niniejszym regulaminie terminy wymienione poniżej mają znaczenie nadane im poniżej.
1.1 "Nunner Logistics": Nunner Logistics B.V., wszyscy następcy prawni Nunner Logistics B.V. oraz wszystkie przedsiębiorstwa powiązane z Nunner Logistics B.V.
1.2 "Działalność transportowa": wykonywanie krajowego i międzynarodowego przewozu towarów transportem drogowym, morskim, wodnym śródlądowym, kolejowym i lotniczym.
1.3 "Działalność spedycyjna": spedycja towarów drogą lądową, kolejową, lotniczą, morską i śródlądową, w miarę możliwości połączona z dokonywaniem związanych z tym formalności celnych.
1.4 "Usługi logistyczne": rozładunek, przyjęcie, składowanie, wydanie, załadunek, zarządzanie zapasami, montaż ("usługi o wartości dodanej"), przetwarzanie zamówień, obsługa wysyłki, fakturowanie, wymiana informacji i zarządzanie informacjami dotyczącymi towarów oraz wszelkie inne działania prowadzone przez Nunner Logistics, które nie wchodzą w zakres definicji działalności transportowej lub spedycyjnej.
1.5 "Towar niebezpieczny": substancja, o której wiadomo, że posiada takie właściwości, iż stanowi szczególne zagrożenie o poważnym charakterze dla osób lub mienia, w tym w każdym przypadku substancje wybuchowe, łatwopalne, utleniające lub trujące oraz substancje, które zostały określone jako takie w prawie holenderskim lub na mocy zarządzenia rady.

2. Przepisy ogólne
2.1 Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie do wszystkich ofert składanych przez Nunner Logistics, umów zawieranych przez Nunner Logistics oraz czynności prawnych i czynności faktycznych dokonywanych przez Nunner Logistics w celu wykonania takich ofert lub umów lub w związku z nimi, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie.
2.2 Częściowe lub całkowite unieważnienie lub nieważność któregokolwiek z punktów niniejszych ogólnych warunków nie wpływa na ważność pozostałych punktów.
2.3 Wszelkie oferty składane przez Nunner Logistics są wolne od zobowiązań i mogą zostać wycofane bez zachowania określonej formy, nawet po ich przyjęciu przez zleceniodawcę. Jednakże, wycofanie po przyjęciu przez zleceniodawcę musi nastąpić bezzwłocznie.
2.4 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia zlecenia będą wiążące dla Nunner Logistics wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przez Nunner Logistics. Wszelkie wskazówki, instrukcje i tym podobne udzielone przez zleceniodawcę pracownikom lub osobom zatrudnionym przez Nunner Logistics po zawarciu umowy nie będą wiążące dla Nunner Logistics, chyba że te wskazówki, instrukcje i tym podobne zostaną potwierdzone przez Nunner Logistics na piśmie.
2.5 Niniejsze warunki zostały sporządzone w różnych wersjach językowych. W przypadku różnic pomiędzy tekstem holenderskim a tłumaczeniami, tekst holenderski będzie rozstrzygający.

3. Zastosowanie innych warunków oprócz niniejszych ogólnych warunków.
3.1      If the transport activities relate to domestic road freight transport, the most recent version of the Ogólne warunki transportu w Niderlandach (‘General Conditions of Carriage 2002’) applies in addition to the CMR Convention.
3.2    If the transport activities relate to the international transport of goods by road, the CMR conditions apply.
3.3 Jeżeli działalność transportowa dotyczy przewozu towarów drogą lotniczą, zastosowanie ma Konwencja Montrealska z 1999 r., z wyłączeniem zawartych w niej zasad rozstrzygania sporów.
3.4 Jeżeli działalność transportowa dotyczy przewozu towarów drogą morską, obowiązują Haskie Reguły Visby, z wyłączeniem zawartych w nich zasad rozstrzygania sporów.
3.5 Jeżeli działalność transportowa dotyczy krajowego przewozu towarów drogą wodną śródlądową, obowiązujące przepisy prawa zawarte w rozdziale 8.10.2 księgi 8 holenderskiego kodeksu cywilnego uzupełnia się o Międzynarodowe warunki załadunku i przewozu (ICLT) 2010 ("Internationale vervoervoorwaarden (IVTB) 2010".), z wyłączeniem zawartych w nich zasad rozstrzygania sporów.Jeżeli działalność transportowa dotyczy międzynarodowego przewozu towarów śródlądowymi drogami wodnymi, Międzynarodowe warunki załadunku i przewozu (ICLT) 2010 ("Internationale vervoervoorwaarden (IVTB) 2010".), z wyłączeniem zawartych w nich zasad rozstrzygania sporów, uzupełniających Konwencję budapeszteńską o umowie przewozu towarów śródlądowymi drogami wodnymi (CMNI) z dnia 22 czerwca 2001 r., z zastrzeżeniem, że Nunner Logistics lub jakakolwiek osoba pomocnicza Nunner Logistics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające ze zdarzeń wymienionych w art. 25 ust. 2 lit. a) ("błąd nawigacyjny"), b) ("pożar lub eksplozja") lub c) ("wady statku").
3.6 Jeżeli Nunner Logistics wykonuje czynności spedycyjne, wówczas Warunki spedycji holenderskiej (Nederlandse Expeditievoorwaarden".) z wyłączeniem zawartych w niej zasad rozstrzygania sporów.
3.7 Jeżeli spółka Nunner świadczy Usługi Logistyczne, warunki świadczenia usług logistycznych (LSV) z wyłączeniem zawartych w niej zasad rozstrzygania sporów.
3.8 Każdy z zestawów warunków wymienionych w powyższych punktach zostanie przesłany bezpłatnie na żądanie.
3.9 W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi a warunkami/traktatami, o których mowa w artykule 3.1 do 3.7, pierwszeństwo mają warunki/traktaty, o których mowa w artykule 3.1 do 3.7, z wyłączeniem zasad rozstrzygania sporów w nich zawartych.
3.10 Postanowienia niniejszych warunków ogólnych mają zastosowanie uzupełniające w stosunku do warunków/traktatów określonych w art. 3.1 do 3.7, jak również w przypadku i w zakresie, w jakim Nunner Logistics wykonuje działania nieobjęte zakresem art. 3.1 do 3.7 lub w przypadku, gdyby z jakiegokolwiek powodu warunki te lub jakiekolwiek ich postanowienie zostały uznane za niemające zastosowania lub unieważnione.

4. Oferty
4.1 Wydane oferty są ważne przez trzy miesiące od daty wydania oferty, chyba że Nunner Logistics postanowi inaczej.
4.2 W przypadku zmiany kosztów w wyniku czynników, na które Nunner Logistics nie ma wpływu, Nunner Logistics ma prawo do dokonania tymczasowej korekty oferowanych stawek.
4.3 Stawki określone na podstawie informacji dostarczonych firmie Nunner Logistics dotyczących ilości, częstotliwości i tym podobnych tracą swoją ważność, jeśli i kiedy te ilości i częstotliwości nie zostaną zrealizowane.
4.4 O ile nie uzgodniono inaczej, w przypadku towarów, które podlegają specjalnym wymogom lub zobowiązaniom, nie dolicza się do oferowanych stawek żadnych dopłat, jeśli prowadzi to do zwiększenia kosztów lub odpowiedzialności. Przykładami tego są:
1. dostawy ekspresowe
2. Towary niebezpieczne
3. elementy do usunięcia
4. żywe zwierzęta
5) towary o charakterze strategicznym

5. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy
5.1 O ile strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, umowa zostaje zawarta na okres, który jest racjonalnie wymagany do wykonania usług.
5.2 Firma Nunner Logistics jest w każdej chwili uprawniona do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego (1) okresu wypowiedzenia ("rozwiązanie umowy dla pozoru").
5.3 Jeżeli zleceniodawca nie wywiąże się z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z umowy, które można naprawić, Nunner Logistics ma prawo, po przekazaniu zleceniodawcy pisemnego zawiadomienia określającego charakter naruszenia i wyznaczającego termin co najmniej czternastu (14) dni na jego naprawę, które to naruszenie nie zostanie naprawione w wyznaczonym terminie, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
5.4 Firma Nunner Logistics jest w każdym przypadku uprawniona do rozwiązania umowy na piśmie ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1. główny zobowiązany nie wywiązuje się z jakiegokolwiek zobowiązania, któremu nie można zaradzić;
2. główny zobowiązany nie wypełni jakiegokolwiek zobowiązania w ciągu trzydziestu (30) dni od naprawienia przez głównego zobowiązanego wcześniejszego porównywalnego uchybienia zgodnie z
3. zgodnie z art. 5.3 i w terminie określonym w art. 5.3;
4. główny zobowiązany całkowicie lub w znacznym stopniu zaprzestaje prowadzenia działalności gospodarczej;
5. główny zobowiązany został rozwiązany lub zlikwidowany;
6. główny zobowiązany traci prawo do dysponowania swoim kapitałem lub jego częścią;
7. zleceniodawca złożył wniosek o zawieszenie płatności i/lub otrzymał je;
8. główny zobowiązany umiera lub zostaje objęty opieką;
9. własność zleceniodawcy jest dołączona;
10.główny zobowiązany złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i/lub został postawiony w stan upadłości;
11. w przypadku wystąpienia siły wyższej po stronie Nunner Logistics.

W przypadku zaistnienia lub groźby zaistnienia jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym artykule, zleceniodawca bezzwłocznie poinformuje o tym na piśmie firmę Nunner Logistics.
5.5 Wyklucza się prawo zleceniodawcy do rozwiązania umowy.

6. Stawki
6.1 Ceny są oparte na stawkach obowiązujących w momencie zawarcia umowy. W przypadku późniejszego wzrostu jednego lub więcej czynników cenotwórczych i/lub znaczącej zmiany kursu wymiany euro w stosunku do innych walut i/lub podatków, Nunner Logistics ma prawo odpowiednio zwiększyć cenę początkową.
6.2 Firma Nunner Logistics zastrzega sobie prawo do wprowadzania corocznych zmian w swoich stawkach.
6.3 Płatność za czynności transportowe dokonywana jest na podstawie stawki wagowej. Stawki nie zawierają podatku VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Waga stawki jest wagą transportu z uwzględnieniem opisanych poniżej przeliczników, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
6.4 Czasy załadunku/rozładunku w zależności od masy efektywnej i/lub objętościowej: <3,000 kg: maks. 0,5 godziny na adres; 20,000 kg: maks. 2 godziny na adres. Jeżeli czas załadunku/rozładunku jest dłuższy niż podany powyżej, Nunner Logistics jest upoważniony do naliczenia dodatkowych kosztów w wysokości 50 EUR za godzinę, maksymalnie 500 EUR za dzień.
6.5 W przypadku transportu drogowego, Nunner Logistics jest uprawniony, w przypadku opóźnienia przekraczającego dwie godziny, wynikającego z okoliczności, za które nie odpowiada Nunner Logistics, do naliczenia dodatkowych kosztów w wysokości 50 euro za godzinę do maksymalnie 500 euro za dzień.
6.6 Punkty wyjścia do obliczania objętości dotyczą wszystkich krajów europejskich:
1. 1m3 = 333 kg
2. 1 metr ładunkowy = 1,750 kg
3. 1/2 palety euro = 60 * 80 = 375 kg
4. 1 europaleta = 80 * 120 = 700 kg
5. 1 paleta blokowa = 100 * 120 = 875 kg
6.7 W przypadku palet euro niepodlegających układaniu w stosy (maksymalne wymiary 0,80 x 1,20 x 2,20 m) obowiązuje minimalna waga stawki 700 kg na paletę.
6.8 Zleceniodawca określa w zleceniu, czy w przesyłce znajdują się palety nadające się do układania w stosy. Jeśli towar wystaje poza krawędzie palety, naliczana jest stawka za ilość miejsc paletowych zajmowanych przez paletę. W przypadku przewozów, których długość przekracza 3 m, a waga jest mniejsza niż 1.500 kg, uzgadnia się odrębne stawki.
6.9 W stawkach za działalność transportową nie uwzględnia się:
1. dostawy ekspresowe
2) załadunek lub rozładunek pod więcej niż jednym adresem
3) załadunek lub rozładunek w dni inne niż dni tygodnia (od poniedziałku do piątku) oraz w dni ustawowo wolne od pracy
4. tymczasowe składowanie
5. dostawy zwrotne i zarządzanie materiałami opakowaniowymi
6. przygotowanie konkretnych dokumentów (takich jak FCR, FCT, Carnet, T-dokumenty itp.), przy czym Nunner Logistics powołuje się na art. 12 tych dokumentów.
7. ogólne zasady i warunki
8. Czynności związane z odprawą celną
9. dopłata za zagrożenie w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych
10. drugie zaopatrzenie/dostawa
11. opóźnienia i godziny oczekiwania
12. dopłata do oleju napędowego
13) opłata za przejazd
14. inspekcje weterynaryjne/fitosanitarne
Te dodatkowe koszty będą fakturowane oddzielnie.

7. Dostawa za pobraniem
7.1 Przesyłki za pobraniem do maksymalnej kwoty 1.000 euro są przyjmowane wyłącznie po pisemnym zleceniu i pisemnej akceptacji zlecenia przez Nunner Logistics. Pisemne zlecenie musi, oprócz danych niezbędnych do transportu, określać kwotę do pobrania oraz sposób płatności.
7.2 Jeżeli Nunner Logistics będzie musiał działać jako pośrednik w celu dokonania płatności, Nunner Logistics pobierze prowizję w wysokości 5% opłat za pobranie, przy czym minimalna kwota prowizji wyniesie 25 EUR.

8. Wykonanie umowy
8.1 Nunner Logistics ma swobodę w sposobie realizacji danego zlecenia, w tym w wyborze (pod)przewoźników, którym należy udzielić zlecenia, chyba że przyjął w tej sprawie szczegółowe instrukcje od zleceniodawcy. Życzenia zleceniodawcy dotyczące czasu i okresu realizacji udzielonych instrukcji będą w miarę możliwości uwzględniane, ale Nunner Logistics nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji.
8.2 Nunner Logistics nie będzie wymieniać ani zwracać żadnych palet, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie pomiędzy zleceniodawcą a Nunner Logistics.

9. Obowiązki głównego zobowiązanego
Bez uszczerbku dla obowiązków, które zleceniodawca musi wypełnić zgodnie z prawem, konwencją, warunkami, o których mowa w art. 3.1, 3.6 i 3.7 niniejszych ogólnych warunków lub jakimikolwiek innymi umowami pomiędzy zleceniodawcą a Nunner Logistics, zastosowanie mają poniższe zasady.
9.1 Zlecenia muszą być udzielane w formie pisemnej. Po udzieleniu ustnego zlecenia, zleceniodawca jest zobowiązany do potwierdzenia zlecenia na piśmie w możliwie najkrótszym czasie, w przeciwnym razie Nunner Logistics jest upoważniony do rozwiązania umowy lub jednostronnej zmiany umowy, bez prawa zleceniodawcy do jakiegokolwiek odszkodowania. Zleceniodawca może zmienić umowę wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą Nunner Logistics.
9.2 Zleceniodawca będzie terminowo przekazywał Nunner Logistics wszelkie informacje dotyczące towarów i postępowania z nimi, o których wie lub powinien wiedzieć, że mogą one być istotne dla Nunner Logistics.
9.3 Zleceniodawca gwarantuje, że dokumenty potrzebne do wykonania zlecenia są należycie dostępne, z wyjątkiem sytuacji, w których uzgodniono, że Nunner Logistics zajmie się tymi dokumentami.
9.4 Zleceniodawca zapewnia, że towary są prawidłowo i odpowiednio zapakowane, z uwzględnieniem planowanego sposobu transportu i przeładunku.
9.5 Każda paczka lub paleta oferowana Nunner Logistics będzie opatrzona etykietą zawierającą wyraźny, dokładny i kompletny adres (nazwa, adres, kod pocztowy i miejsce zamieszkania) nadawcy i odbiorcy.
9.6 Jeżeli po wykonaniu czynności transportowych przy dostawie zostanie stwierdzone, że przewożony towar został uszkodzony lub zagubiony, należy w momencie dostawy wpisać do dokumentu przewozowego pisemne i umotywowane zastrzeżenie dotyczące widocznej utraty lub uszkodzenia, w przeciwnym razie towar uznaje się za odebrany w stanie kompletnym i nieuszkodzonym. W przypadku niewidocznych strat lub uszkodzeń należy w ciągu siedmiu dni od dostawy zgłosić pisemne i umotywowane zastrzeżenie, w przeciwnym razie towar uznaje się za odebrany w stanie kompletnym i nieuszkodzonym.
9.7 Zleceniodawca w ciągu trzech miesięcy od stwierdzenia po wykonaniu czynności przewozowych, że towary zostały uszkodzone lub utracone, dostarczy Nunner Logistics dokumenty potwierdzające wartość przesyłki uszkodzonych lub utraconych towarów.
9.8 Jeżeli, w przypadku działalności transportowej, towary nie zostaną dostarczone w uzgodnionym terminie dostawy, zleceniodawca poinformuje o tym Nunner Logistics w ciągu jednego dnia od planowanego terminu dostawy.
9.9 W przypadku działalności transportowej, Nunner Logistics będzie obsługiwał przesyłki na terenie UE zgodnie z zasadami dystrybucji bez papieru. Jeśli zleceniodawca nadal chce, aby do przesyłki dołączone były papiery, zostaną one przez niego umieszczone w widocznym miejscu za pomocą samoprzylepnej koperty na dokumenty.

10. Działalność transportowa i spedycyjna w odniesieniu do towarów niebezpiecznych
10.1 Zleceniodawca i nadawca, odpowiednio, towarów niebezpiecznych jest zobowiązany do upewnienia się, że towary niebezpieczne zostały sklasyfikowane zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych (Mokra werwa na stoły z tworzywa sztucznegoNunner Logistics zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania przyjętych instrukcji przewozu lub spedycji Towarów niebezpiecznych, jeżeli Nunner Logistics uzna, że istnieją ku temu uzasadnione powody związane z charakterem tych substancji, lub do naliczenia dopłaty za zagrożenie w zależności od wybranej trasy i/lub uzgodnionego miejsca przeznaczenia.Nunner Logistics w żadnym wypadku nie będzie zawierał umów dotyczących towarów o klasie zagrożenia 1, 5.2, 6.2 i 7, zgodnie z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych (Mokra werwa na stoły z tworzywa sztucznego) oraz zadeklarowane w nich przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych, takie jak RID, ADN i kodeks IMDG, dotyczące substancji wybuchowych, trujących, zakaźnych i radioaktywnych.
10.2 W odniesieniu do towarów niebezpiecznych zleceniodawca w odpowiednim czasie dostarczy pisemną specyfikację przepisów, które muszą być przestrzegane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym w każdym przypadku z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych (Mokra werwa na stoły z tworzywa sztucznego), w tym przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych, które zostały w nich zadeklarowane jako obowiązujące, takie jak RID, ADN i IMDG Code) i/lub inne przepisy rządowe.
10.3 W odniesieniu do towarów niebezpiecznych zleceniodawca zapewni również dostępność karty zagrożenia ("TREMcard"), sporządzonej w języku holenderskim i w języku kraju odbioru oraz w języku każdego innego kraju, przez który będzie odbywał się przewóz.

11. Prawo do odmowy
11.1 Nunner Logistics zastrzega sobie prawo do rozwiązania lub odstąpienia od umowy lub do przedwczesnego rozładunku, składowania lub zniszczenia towarów na ryzyko i rachunek zleceniodawcy, jeżeli:

W przypadku działalności w zakresie transportu i spedycji:
1. transport objęty umową jest zabroniony przez jakiekolwiek ustawy lub przepisy kraju nadania, kraju przeznaczenia lub jakiegokolwiek innego kraju, przez który transport będzie realizowany;
2. dane dotyczące wagi i/lub wymiarów są nieprawidłowe, w związku z czym przewidziany sposób transportu (w tym użycie przewidzianego pojazdu i/lub innego wyposażenia) i/lub obchodzenia się z nim jest niemożliwy lub niedozwolony;
3. przesyłka zawiera towary, które mogą być niebezpieczne dla ludzi, zwierząt lub środków transportu, lub które w inny sposób mogą uszkodzić lub zniszczyć inne towary, lub których eksport lub import jest zabroniony przez obowiązujące prawo.

W przypadku wszystkich działań:
1. wartość przesyłki przekracza równowartość 500.000 euro w walucie lokalnej;
2. zleceniodawca nie wywiązuje się z obowiązku sformułowanego w artykule 9 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych;
3. zleceniodawca nie wywiązuje się ze zobowiązań płatniczych wynikających z jakiejkolwiek umowy z Nunner Logistics;
4. Firma Nunner Logistics ma jeszcze jeden ważny powód, aby tak postąpić.

12. Formalności celne
12.1 Zleceniodawca jest odpowiedzialny i zapewnia przestrzeganie wymaganych formalności celnych, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.

13. Siła wyższa
13.1 Jeżeli Nunner Logistics nie jest w stanie, w całości lub w części, wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy z jakiegokolwiek powodu, którego nie można przypisać Nunner Logistics, który był nieprzewidziany lub którego nie można było uniknąć przy zachowaniu wszelkich racjonalnych przesłanek, w tym między innymi z powodu choroby Nunner Logistics lub jej pracowników, awarie automatyki lub inne zastoje w działalności Nunner Logistics, zobowiązania Nunner Logistics zostaną zawieszone do czasu, gdy Nunner Logistics będzie w stanie wypełnić swoje zobowiązania w uzgodniony sposób, przy czym Nunner Logistics nie zostanie uznana za winną zwłoki, a Nunner Logistics nie będzie winna zleceniodawcy żadnego odszkodowania z tego tytułu.

14. Odpowiedzialność
14.1 Nunner Logistics nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, w tym szkodę wynikającą ze śmierci lub uszkodzenia ciała, z wyjątkiem i w zakresie, w jakim zleceniodawca udowodni, że szkoda ta została spowodowana przez działania lub zaniechania ze strony zarządu Nunner Logistics, podjęte z zamiarem spowodowania takiej szkody lub lekkomyślnie i ze świadomością, że taka szkoda prawdopodobnie nastąpi.
14.2 Ponadto, Nunner Logistics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
1. szkody poniesione przez zleceniodawcę lub osoby trzecie w wyniku dostarczenia Nunner Logistics nieprawidłowej lub niekompletnej dokumentacji lub informacji lub szkody wynikające w inny sposób z instrukcji, działania lub zaniechania ze strony zleceniodawcy;
2. szkody biznesowe, pośrednie lub wynikowe poniesione przez zleceniodawcę lub osoby trzecie, w tym między innymi szkody wynikające z zastoju w działalności gospodarczej, utraty obrotów i utraty zysku.
14.3 Wszelka odpowiedzialność ze strony Nunner Logistics za wady w wykonaniu dzieła i/lub umowy, jak również za bezprawne działanie, jest ograniczona do trzykrotności kwoty, którą Nunner Logistics zafakturował i/lub jest nadal uprawniony do zafakturowania za dzieło i/lub umowę, której dotyczy zdarzenie szkodowe, przy czym maksymalna kwota jest równa kwocie wypłaconej z tytułu odpowiedniego ubezpieczenia Nunner Logistics; jeśli z jakiegokolwiek powodu nie nastąpi wypłata z tytułu ubezpieczenia, maksymalna kwota wynosi 25.000 EUR.
14.4 Jeżeli na żądanie zostaną zawarte jakiekolwiek polisy ubezpieczeniowe obejmujące szkody przekraczające ograniczenia określone w ogólnych warunkach lub szkody, za które Nunner Logistics nie ponosi odpowiedzialności, Nunner Logistics nie przyjmie żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do przyznania lub nieprzyznania płatności z tytułu tych polis ubezpieczeniowych.
14.5 Zleceniodawca zabezpieczy Nunner Logistics przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich w odniesieniu do szkód spowodowanych podczas wykonywania czynności przez Nunner Logistics, z wyjątkiem i w zakresie, w jakim szkody te zostały spowodowane przez działania lub zaniechania ze strony zarządu Nunner Logistics, podjęte z zamiarem spowodowania takiej szkody lub lekkomyślnie i ze świadomością, że taka szkoda prawdopodobnie nastąpi.
14.6 Jeśli pracownicy lub współpracownicy Nunner Logistics oraz osoby, z których usług Nunner Logistics korzysta w celu wykonania umowy, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności przez jakąkolwiek inną stronę niż Nunner Logistics, osoby te mogą powołać się na wszelkie ograniczenia i/lub zwolnienie z odpowiedzialności, na które może powołać się Nunner Logistics na mocy niniejszych ogólnych warunków (w tym warunków sektorowych, o których mowa w artykule 3) lub jakichkolwiek innych przepisów ustawowych lub umownych.

15. Płatność
15.1 Płatności należy dokonać w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy wskazany przez Nunner Logistics, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Nunner Logistics ma swobodę w określaniu daty wystawienia faktury.
15.2 Nunner Logistics dostarczy kopię dowolnego dowodu dostawy (np. dokumentu przewozowego), o ile jest on dostępny i na wniosek posiadacza tytułu prawnego. Wszelkie decyzje o nieprzesłaniu tego dowodu i/lub czas, w którym dowód ten zostanie przesłany, nie mają wpływu na termin płatności, o którym mowa w art. 15.1 niniejszych warunków ogólnych.
15.3 Podatki, cła (importowe), akcyzy itp. są płatne natychmiast w momencie importu. Kwoty są zaliczkowane wyłącznie na poczet naliczonej prowizji 3%, przy czym minimalna kwota wynosi 80 €.
15.4 Zleceniodawca nie jest uprawniony do zawieszenia swoich zobowiązań płatniczych lub do potrącenia swoich zobowiązań płatniczych (wynikających z umowy lub z czynu niedozwolonego).
15.5 W przypadku zwłoki w płatności, zleceniodawca popada w zwłokę z mocy prawa, bez konieczności wysyłania zawiadomienia o zwłoce. Od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności, zleceniodawcy należą się odsetki złożone na podstawie art. 6:119a holenderskiego kodeksu cywilnego, w odniesieniu do zaległej kwoty.
15.6 W przypadku zwłoki zleceniodawcy wszelkie szkody i koszty, zarówno sądowe jak i pozasądowe, związane z windykacją, obciążają zleceniodawcę. Pozasądowe koszty windykacji w odniesieniu do należnej kwoty są ustalone w wysokości 15% kwoty głównej, przy czym minimalna kwota wynosi 150 €.

16. Prawa bezpieczeństwa
16.1 Nunner Logistics posiada prawo zastawu, prawo zatrzymania/zastawu oraz prawo zawieszenia w stosunku do każdej osoby żądającej ich wydania w odniesieniu do wszelkich nieruchomości, dokumentów i funduszy, którymi Nunner Logistics dysponuje lub uzyska z jakiegokolwiek powodu lub w jakimkolwiek celu, w celu zaspokojenia wszelkich roszczeń, które posiada lub może uzyskać w stosunku do zleceniodawcy i/lub właściciela.

17. Termin ważności
17.1 Zleceniodawca nie może odwołać się do jakiejkolwiek wady w wykonaniu świadczenia przez Nunner Logistics, jeśli nie złoży pisemnej reklamacji do Nunner Logistics w ciągu trzydziestu (30) dni od stwierdzenia wady lub od momentu, w którym w uzasadniony sposób powinna ona zostać stwierdzona.
17.2 Wszelkie roszczenia wobec spółki Nunner Logistics muszą zostać wniesione do właściwego sądu w ciągu dwunastu miesięcy od momentu, gdy szkoda została stwierdzona lub powinna była zostać stwierdzona przez zleceniodawcę, w przeciwnym razie prawo zleceniodawcy do odszkodowania wygasa.

18. Prawo właściwe i sąd właściwy
18.1 Wszelkie oferty, propozycje, instrukcje, zlecenia i stosunki prawne wynikające z lub związane z niniejszymi warunkami ogólnymi, umową i/lub wykonaniem pracy podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
18.2 Wszelkie spory wynikające z usług świadczonych przez Nunner Logistics lub z nimi związane będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd w Rotterdamie.

Zgłoś się do pracy w Nunner

Zapytanie ofertowe

W firmie Nunner Logistics chcemy zapewnić Ci doświadczenie o jak najlepszym stosunku jakości do ceny. Proszę wypełnić ten formularz, aby rozpocząć proces.