Termeni și condiții Nunner

Termeni și condiții generale Nunner Logistics

1. Definiții
În acești termeni și condiții, termenii enumerați mai jos au înțelesul dat mai jos.
1.1 "Nunner Logistics": Nunner Logistics B.V., toți succesorii legali ai Nunner Logistics B.V. și toate întreprinderile afiliate la Nunner Logistics B.V..
1.2 "Activități de transport": efectuarea de transporturi naționale și internaționale de mărfuri pe cale rutieră, maritimă, fluvială, feroviară și aeriană.
1.3. "Activități de expediere": expedierea mărfurilor pe cale rutieră, feroviară, aeriană, maritimă și fluvială, eventual împreună cu îndeplinirea formalităților vamale aferente.
1.4 "Servicii de logistică": descărcarea, intrarea, depozitarea, eliberarea, încărcarea, gestionarea stocurilor, asamblarea ("servicii cu valoare adăugată"), procesarea comenzilor, manipularea în vederea expedierii, facturarea, schimbul de informații și gestionarea informațiilor referitoare la mărfuri și orice alte activități desfășurate de Nunner Logistics care nu intră în sfera de definiție a activităților de transport sau a activităților de expediere.
1.5. "Bun periculos": o substanță despre care se știe că are astfel de caracteristici încât constituie un pericol special de natură gravă pentru persoane sau bunuri, inclusiv, în orice caz, substanțele explozive, inflamabile, oxidante sau otrăvitoare, precum și substanțele care au fost desemnate ca atare în sau prin decret în temeiul legislației olandeze.

2. Dispoziții generale
2.1 Acești termeni și condiții generale se aplică tuturor ofertelor făcute de Nunner Logistics, acordurilor încheiate în care Nunner Logistics este parte și actelor juridice și faptice efectuate de Nunner Logistics în scopul executării acestor oferte sau acorduri sau în legătură cu acestea, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod explicit în scris.
2.2. Anularea sau nulitatea parțială sau totală a oricărei clauze din prezentele condiții generale nu afectează valabilitatea celorlalte clauze.
2.3. Orice ofertă făcută de Nunner Logistics este liberă de orice obligație și poate fi retrasă fără o formă prestabilită, chiar și după acceptarea acesteia de către mandant. Cu toate acestea, retragerea după acceptarea de către comitent trebuie să fie efectuată fără întârziere.
2.4. Orice modificare sau adăugare la misiune va angaja Nunner Logistics numai după confirmarea scrisă a Nunner Logistics. 2.5. Orice indicații, instrucțiuni și altele asemenea date de către mandant funcționarilor sau angajaților Nunner Logistics după încheierea contractului nu vor lega Nunner Logistics, cu excepția cazului în care aceste indicații, instrucțiuni și altele asemenea sunt confirmate în scris de Nunner Logistics.
2.5 Acești termeni și condiții au fost redactați în mai multe limbi. În cazul în care există diferențe între textul olandez și traduceri, textul olandez va prevala.

3. Aplicabilitatea altor condiții în plus față de acești termeni și condiții generale
3.1 În cazul în care activitățile de transport se referă la transportul rutier național de mărfuri, cea mai recentă versiune a Condițiile generale de transport din Țările de Jos ('Declarații generale 2002') se aplică, cu excepția normelor privind soluționarea litigiilor incluse în aceasta.Dacă activitățile de transport privesc transportul rutier internațional de mărfuri, se aplică Condițiile generale de transport din Țările de Jos ('Declarații generale 2002') se aplică în completarea Convenției CMR, cu excepția normelor privind soluționarea litigiilor incluse în Convenția CMR și a Condițiilor generale de transport din Țările de Jos ('Declarații generale 2002').
3.2. În cazul în care activitățile de transport se referă la transportul de mărfuri pe calea ferată, se aplică COTIF-CIM 1999, cu excepția normelor privind soluționarea litigiilor incluse în aceasta.
3.3 În cazul în care activitățile de transport se referă la transportul aerian de mărfuri, se aplică Convenția de la Montreal din 1999, cu excepția normelor privind soluționarea litigiilor incluse în aceasta.
3.4 În cazul în care activitățile de transport se referă la transportul maritim de mărfuri, se aplică Regulile de la Haga de la Visby, cu excepția regulilor privind soluționarea litigiilor incluse în acestea.
3.5. Dacă activitățile de transport privesc transportul național de mărfuri pe căi navigabile interioare, dispozițiile de drept imperativ din secțiunea 8.10.2 din Cartea 8 a Codului civil olandez se completează cu Condiții internaționale de încărcare și transport (ICLT) 2010 ("Organizațiile internaționale de transport de mărfuri (IVTB) 2010), cu excepția normelor privind soluționarea litigiilor incluse în acestea.În cazul în care activitățile de transport se referă la transportul internațional de mărfuri pe căi navigabile interioare, condițiile internaționale de încărcare și transport (ICLT) 2010 ("Organizațiile internaționale de transport de mărfuri (IVTB) 2010) se aplică, cu excepția regulilor privind soluționarea litigiilor incluse în acestea, în completarea Convenției de la Budapesta privind Acordul pentru transportul de mărfuri pe căi navigabile interioare (CMNI) din 22 iunie 2001, cu condiția ca Nunner Logistics sau orice persoană auxiliară a Nunner Logistics să nu fie răspunzătoare pentru niciun prejudiciu care rezultă din incidentele enumerate la articolul 25 alineatul (2) litera (a) ("eroare de navigație"), (b) ("incendiu sau explozie") sau (c) ("defecte ale navei").
3.6 În cazul în care Nunner Logistics efectuează activități de expediere, acesta Condiții de expediere olandeză ("Nederlandse Expeditievoorwaarden) se aplică, cu excepția normelor privind soluționarea litigiilor incluse în acestea.
3.7 În cazul în care Nunner prestează Servicii de logistică, condițiile privind serviciile logistice (LSV) se aplică, cu excepția normelor privind soluționarea litigiilor incluse în acestea.
3.8 Fiecare dintre seturile de condiții menționate la alineatele de mai sus va fi trimis gratuit, la cerere.
3.9 În caz de conflict între acești termeni și condiții generale și condițiile/tratatele menționate la articolul 3.1 - 3.7, prevalează condițiile/tratatele menționate la articolul 3.1 - 3.7, cu excepția normelor privind soluționarea litigiilor incluse în acestea.
3.10. Prevederile prezentelor condiții generale se aplică suplimentar față de condițiile/tratatele menționate la articolul 3.1 - 3.7, precum și dacă și în măsura în care Nunner Logistics desfășoară activități care nu intră în domeniul de aplicare al articolului 3.1 - 3.7 sau dacă, din orice motiv, condițiile menționate sau orice dispoziție a acestora ar fi considerate ca neaplicabile sau anulate.

4. Oferte
4.1 Ofertele emise sunt valabile timp de trei luni de la data emiterii ofertei, cu excepția cazului în care Nunner Logistics indică altfel.
4.2 În cazul în care se produc modificări ale costurilor ca urmare a unor factori care nu pot fi influențați de Nunner Logistics, Nunner Logistics are dreptul de a efectua o ajustare intermediară a tarifelor oferite.
4.3 Tarifele stabilite pe baza informațiilor furnizate către Nunner Logistics cu privire la volume, frecvențe și altele asemenea își pierd valabilitatea dacă și atunci când aceste volume și frecvențe nu se realizează.
4.4 Cu excepția cazului în care s-a convenit separat, în tarifele oferite nu sunt incluse suprataxe pentru bunurile care fac obiectul unor cerințe sau obligații speciale, dacă acest lucru conduce la costuri mai mari sau la o răspundere mai mare. Exemple în acest sens sunt:
1. livrări expres
2. Mărfuri periculoase
3. articole de îndepărtare
4. animale vii
5. bunuri de natură strategică

5. Durata și încetarea acordului
5.1 Cu excepția cazului în care părțile convin altfel în scris, contractul se încheie pe durata necesară în mod rezonabil pentru executarea serviciilor.
5.2 Nunner Logistics are în orice moment dreptul de a rezilia un acord, cu condiția respectării unei perioade de preaviz de o (1) lună ("reziliere de conveniență").
5.3 În cazul în care comitentul nu își îndeplinește orice obligație prevăzută în contract care poate fi remediată, Nunner Logistics are dreptul, după ce a transmis comitentului o notificare scrisă care stabilește natura neîndeplinirii obligațiilor și acordă un termen de cel puțin paisprezece (14) pentru remedierea neîndeplinirii obligațiilor, neîndeplinire care nu este remediată în termenul stabilit, să rezilieze contractul cu efect imediat.
5.4 Nunner Logistics are în orice caz dreptul de a rezilia acordul în scris cu efect imediat dacă:
1. comitentul nu își îndeplinește o obligație care nu poate fi remediată;
2. principalul obligat nu își îndeplinește o obligație în termen de treizeci (30) de zile după ce a remediat o neîndeplinire comparabilă anterioară în conformitate cu
3. cu articolul 5.3 și în termenul stabilit la articolul 5.3;
4. principalul își încetează complet sau în mare parte activitățile comerciale;
5. principalul este dizolvat sau lichidat;
6. comitentul își pierde puterea de a dispune de capitalul său sau de o parte a acestuia;
7. principalul a solicitat și/sau a primit o suspendare de plată;
8. principalul decedează sau este pus sub tutelă;
9. se atașează proprietatea mandantului;
10.principalul a solicitat și/sau a fost declarat în faliment;
11. în caz de forță majoră din partea Nunner Logistics.

În cazul în care apare sau amenință să apară una dintre circumstanțele menționate în prezentul articol, comitentul va informa fără întârziere Nunner Logistics în scris cu privire la aceasta.
5.5. Orice drept al mandantului de a dizolva contractul este exclus prin prezenta.

6. Tarife
6.1 Prețurile se bazează pe tarifele aplicabile la momentul încheierii contractului. În cazul unei creșteri ulterioare a unuia sau mai multor factori de preț de cost și/sau a unei modificări semnificative a cursului de schimb al euro în raport cu alte monede și/sau taxe, Nunner Logistics are dreptul de a majora prețul inițial în mod corespunzător.
6.2 Nunner Logistics își rezervă dreptul de a modifica anual tarifele sale.
6.3 Plata activităților de transport se efectuează pe baza tarifului în funcție de greutate. Tarifele nu includ TVA, cu excepția cazului în care se precizează în mod expres altfel. Greutatea tarifară este greutatea transportului, ținând cont de factorii de conversie descriși mai jos, cu excepția cazului în care se convine în mod explicit altfel.
6.4 Timpii de încărcare/descărcare a greutății efective și/sau a volumului: <3.000 kg: max. 0,5 ore pe adresă; 20.000 kg: max. 2 ore pe adresă. În cazul în care timpul de încărcare/descărcare este mai lung decât cel menționat mai sus, Nunner Logistics este autorizată să perceapă costuri suplimentare în valoare de 50 EUR pe oră, cu un maxim de 500 EUR pe zi.
6.5 În cazul activităților de transport rutier, Nunner Logistics are dreptul, în cazul unei întârzieri mai mari de două ore ca urmare a unor circumstanțe care nu pot fi atribuite Nunner Logistics, să perceapă costuri suplimentare în valoare de 50 EUR pe oră până la un maxim de 500 EUR pe zi.
6.6 Punctele de plecare pentru calculul volumului sunt pentru toate țările europene:
1. 1m3 = 333 kg
2. 1 metru de încărcare = 1,750 kg
3. 1/2 europalet = 60 * 80 = 375 kg
4. 1 europalet = 80 * 120 = 700 kg
5. 1 palet bloc = 100 * 120 = 875 kg
6.7 Pentru europaleții neîmbalabili (dimensiuni maxime de 0,80 x 1,20 x 2,20 m) se aplică o greutate minimă a tarifului de 700 kg pe palet.
6.8 La atribuirea misiunii, comitentul va preciza dacă există paleți stivuibili.Dacă nu se specifică nimic, se aplică tariful pentru paleți ne-stivuitori. Dacă mărfurile depășesc marginile paleților, se va calcula tariful corespunzător numărului de spații ocupate de palet. se vor conveni tarife separate în cazul transporturilor a căror lungime depășește 3 m și a căror greutate este mai mică de 1 500 kg.
6.9 Nu sunt incluse în tarifele pentru activitățile de transport:
1. livrări expres
2. încărcarea sau descărcarea la mai multe adrese
3. încărcarea sau descărcarea în alte zile decât cele din timpul săptămânii (de luni până vineri) și în zilele de sărbători legale
4. depozitare intermediară
5. returnarea livrărilor și administrarea materialelor de ambalare
6. întocmirea de documente specifice (cum ar fi FCR, FCT, Carnet, documente T etc.), Nunner Logistics făcând trimitere la articolul 12 din prezentul regulament.
7. termeni și condiții generale
8. Activități de vămuire
9. Suprataxa de pericol în cazul transportului de mărfuri periculoase
10. a doua furnizare/livrare
11. orele de întârziere și de așteptare
12. Suprataxa pentru motorină
13. taxă de trecere
14. inspecții veterinare/fitosanitare
Aceste costuri suplimentare vor fi facturate separat.

7. Livrare contra ramburs
7.1 Livrările în numerar la livrare până la o sumă maximă de 1.000 EUR sunt acceptate numai în urma unei cesiuni scrise și a acceptării în scris a cesiunii de către Nunner Logistics. Cesiunea scrisă trebuie să menționeze, pe lângă datele necesare pentru transport, suma care urmează să fie încasată și metoda de plată.
7.2 În cazul în care Nunner Logistics trebuie să acționeze ca intermediar în scopul efectuării plății, Nunner Logistics va percepe un comision de 5% din taxele de ramburs, cu un minim de 25 EUR.

8. Executarea acordului
8.1 Nunner Logistics este liberă în ceea ce privește modul de executare a misiunii date, inclusiv alegerea (sub)transportatorilor care urmează să fie instruiți, cu excepția cazului în care a acceptat instrucțiuni specifice din partea comitentului în acest sens.Dorințele comitentului cu privire la timpul și durata executării instrucțiunilor date vor fi luate în considerare în măsura posibilităților, dar Nunner Logistics nu va oferi nicio garanție în această privință.
8.2. Nunner Logistics nu va schimba sau rambursa niciun palet, cu excepția cazului în care acest lucru a fost convenit în mod expres în scris între mandant și Nunner Logistics.

9. Obligațiile principalului obligat
Fără a aduce atingere obligațiilor pe care comitentul trebuie să le îndeplinească în temeiul legii, al convenției, al condițiilor menționate la articolul 3.1, 3.6 și 3.7 din prezentele condiții generale sau al oricăror alte acorduri încheiate între comitentul și Nunner Logistics, se aplică regulile de mai jos.
9.1 Sarcinile trebuie să fie date în scris. În cazul unei cesiuni verbale, comitentul este obligat să confirme cesiunea în scris cât mai curând posibil, în caz contrar Nunner Logistics este autorizată să rezilieze contractul sau să modifice unilateral contractul, fără ca comitentul să aibă dreptul la vreo compensație.Comitentul poate modifica contractul numai cu aprobarea scrisă explicită a Nunner Logistics.
9.2. Comitentului va furniza la timp Nunner Logistics toate informațiile referitoare la bunuri și la manipularea acestora despre care comitentul știe sau ar trebui să știe că pot fi relevante pentru Nunner Logistics.Comitentului garantează acuratețea informațiilor furnizate de acesta.
9.3. Comitentului garantează că documentele necesare pentru îndeplinirea misiunii sunt disponibile în mod corespunzător, cu excepția cazului în care s-a convenit ca Nunner Logistics să se ocupe de aceste documente.
9.4. Comitentului se asigură că mărfurile sunt ambalate corect și adecvat, ținând cont de metoda de transport și de manipulare prevăzută.
9.5 Orice pachet sau palet oferit către Nunner Logistics va fi prevăzut cu o etichetă care să conțină o adresă clară, exactă și completă (nume, adresă, cod poștal și locul de reședință) a expeditorului și a destinatarului.
9.6 Dacă după efectuarea activităților de transport se constată, la livrare, că bunurile transportate au fost deteriorate sau pierdute, trebuie să se înscrie în documentul de transport, în momentul livrării, o rezervă scrisă și motivată privind orice pierdere sau deteriorare aparentă, în caz contrar bunurile fiind considerate ca fiind primite în stare completă și nedeteriorată. În cazul în care pierderea sau deteriorarea nu este aparentă, trebuie să se facă o rezervă scrisă și motivată în termen de șapte zile de la livrare, în caz contrar mărfurile fiind considerate a fi fost primite în stare completă și nedeteriorată.
9.7 În termen de trei luni de la constatarea, după efectuarea activităților de transport, că bunurile au fost deteriorate sau pierdute, comitentul va furniza Nunner Logistics documente care să ateste valoarea de expediere a bunurilor deteriorate sau pierdute.
9.8 În cazul în care, în cazul activităților de transport, bunurile nu sunt livrate la data de livrare convenită, comitentul va informa Nunner Logistics despre aceasta în termen de o zi de la data de livrare programată.
9.9 În cazul activităților de transport, Nunner Logistics va trata expedierile în interiorul UE în conformitate cu distribuția fără hârtie. În cazul în care comitentul dorește totuși să fie incluse hârtii, acestea vor fi aplicate de către acesta pe transport într-un loc clar vizibil, prin intermediul unui plic autocolant pentru documente

10. Activități de transport și activități de expediere în ceea ce privește mărfurile periculoase
10.1 Principalul obligat și, respectiv, expeditorul mărfurilor periculoase este obligat să se asigure că mărfurile periculoase au fost clasificate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase (Wet vervoer gevaarlijke stoffen), inclusiv reglementările privind substanțele periculoase declarate aplicabile în cadrul acestora (cum ar fi RID, ADN și Codul IMDG) și permise pentru transport.Nunner Logistics își rezervă dreptul de a refuza să execute instrucțiunile acceptate de transport sau de expediere a mărfurilor periculoase, dacă Nunner Logistics consideră că există motive întemeiate pentru a face acest lucru în legătură cu natura acestor substanțe, sau de a percepe o suprataxă de pericol în funcție de ruta aleasă și/sau destinația convenită.Nunner Logistics nu va încheia în niciun caz acorduri privind mărfurile din clasele de pericol 1, 5.2, 6.2 și 7, astfel cum sunt descrise în Legea privind transportul mărfurilor periculoase (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) și reglementările privind mărfurile periculoase declarate aplicabile în cadrul acestora, cum ar fi RID, ADN și Codul IMDG, în ceea ce privește substanțele explozive, toxice, infecțioase și radioactive.
10.2 În ceea ce privește mărfurile periculoase, comitentul va furniza în timp util o specificație scrisă a reglementărilor care trebuie respectate în conformitate cu legislația aplicabilă (inclusiv, în orice caz, Legea privind transportul mărfurilor periculoase (Wet vervoer gevaarlijke stoffen), inclusiv reglementările privind substanțele periculoase declarate aplicabile în cadrul acestora, cum ar fi RID, ADN și Codul IMDG) și/sau alte reglementări guvernamentale.
10.3 În ceea ce privește mărfurile periculoase, comitentul va asigura, de asemenea, disponibilitatea unei fișe de pericol ("TREMcard"), întocmită în limba olandeză și în limba țării de destinație, precum și în limba oricărei alte țări prin care se va efectua transportul.

11. Dreptul de refuz
11.1 Nunner Logistics își rezervă dreptul de a rezilia sau de a rezilia un contract sau de a descărca, depozita sau distruge prematur bunurile, pe riscul și în contul comitentului, dacă:

În cazul activităților de transport și expediere:
1. transportul care face obiectul acordului este interzis de orice lege sau reglementare a țării de expediere, a țării de destinație sau a oricărei alte țări prin care se va efectua transportul;
2. datele privind greutatea și/sau dimensiunile sunt incorecte, din care cauză modul de transport prevăzut (inclusiv utilizarea vehiculului prevăzut și/sau a altor echipamente) și/sau manipularea este imposibilă sau nepermisă;
3. transportul conține bunuri care ar putea fi periculoase pentru oameni, animale sau pentru mijloacele de transport sau care ar putea afecta sau deteriora alte bunuri sau al căror export sau import este interzis de legislația aplicabilă.

În cazul tuturor activităților:
1. valoarea transportului depășește echivalentul a 500 000 EUR în monedă locală;
2. comitentul nu respectă obligația formulată la articolul 9 din prezentele condiții generale;
3. comitentul nu își îndeplinește obligațiile de plată care decurg din orice acord cu Nunner Logistics;
4. Nunner Logistics are un alt motiv valabil pentru a face acest lucru.

12. Formalități vamale
12.1 Principalul obligat este responsabil și va asigura respectarea formalităților vamale necesare, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris.

13. Forța majoră
13.1 În cazul în care Nunner Logistics nu este în măsură, parțial sau integral, să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul contractului din orice motiv care nu poate fi atribuit Nunner Logistics, care a fost neprevăzut sau care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi evitat, inclusiv, dar fără a se limita la boala Nunner Logistics sau a angajaților săi, defecțiuni de automatizare sau alte stagnări în operațiunile Nunner Logistics, obligațiile Nunner Logistics vor fi suspendate până când Nunner Logistics va fi în măsură să își îndeplinească obligațiile în modul convenit, Nunner Logistics nefiind considerată în întârziere, iar Nunner Logistics nu va datora nicio compensație mandantului în acest sens.

14. Răspunderea
14.1 Nunner Logistics nu este răspunzătoare pentru nicio daună, inclusiv pentru daunele rezultate din deces sau vătămare corporală, cu excepția și în măsura în care comitentul dovedește că respectiva daună a fost cauzată de acte sau omisiuni din partea consiliului de administrație al Nunner Logistics, comise fie cu intenția de a provoca o astfel de daună, fie din imprudență și cu cunoștința faptului că o astfel de daună ar fi fost probabil produsă.
14.2 În plus, Nunner Logistics nu își asumă nicio responsabilitate pentru:
1. daunele suferite de mandant sau de terți ca urmare a furnizării de documente sau informații incorecte sau incomplete către Nunner Logistics sau daunele care rezultă în alt mod din instrucțiuni, o acțiune sau o omisiune din partea mandantului;
2. daune comerciale, indirecte sau indirecte suferite de mandant sau de terți, inclusiv, dar fără a se limita la daunele rezultate din stagnarea afacerii, pierderea cifrei de afaceri și pierderea profitului.
14.3. Orice răspundere din partea Nunner Logistics pentru un defect în executarea lucrării și/sau a contractului, precum și pentru fapta ilicită, este limitată la de trei ori suma pe care Nunner Logistics a facturat-o și/sau are încă dreptul să o factureze pentru lucrarea și/sau contractul la care se referă evenimentul de pierdere, cu un maxim al sumei plătite în cadrul asigurării relevante a Nunner Logistics; dacă nu are loc nicio plată a asigurării din orice motiv, acest maxim este stabilit la 25.000 EUR.
14.4. În cazul în care, la cerere, se încheie polițe de asigurare pentru acoperirea unor daune care depășesc limita specificată în termenii și condițiile generale sau a unor daune pentru care Nunner Logistics nu este răspunzătoare, Nunner Logistics nu își va asuma nicio răspundere în ceea ce privește acordarea sau neacordarea de plăți în temeiul acestor polițe de asigurare.
14.5. Comitentului va despăgubi Nunner Logistics împotriva oricăror pretenții ale unor terțe părți în ceea ce privește daunele cauzate în timpul executării activităților de către Nunner Logistics, cu excepția și în măsura în care aceste daune au fost cauzate de acte sau omisiuni din partea consiliului de administrație al Nunner Logistics, făcute fie cu intenția de a provoca astfel de daune, fie din imprudență și cu cunoștința faptului că astfel de daune vor rezulta probabil.
14.6 În cazul în care angajații sau salariații Nunner Logistics și persoanele de ale căror servicii se folosește Nunner Logistics în scopul executării acordului sunt considerate responsabile de către orice altă parte decât Nunner Logistics, aceste persoane pot invoca orice restricție și/sau exonerare de răspundere, care poate fi invocată de Nunner Logistics în temeiul acestor termeni și condiții generale (inclusiv condițiile sectoriale menționate la articolul 3) sau al oricărei alte dispoziții legale sau contractuale.

15. Plata
15.1 Plata trebuie efectuată în termen de 30 de zile de la data facturii într-un cont bancar specificat de Nunner Logistics, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris. Nunner Logistics este liberă să stabilească data facturii.
15.2 Nunner Logistics va furniza, dacă este disponibil și la cererea titularului, o copie a oricărei dovezi de livrare (de exemplu, un document de transport). Orice decizie de a nu trimite această dovadă și/sau momentul în care este trimisă această dovadă nu are niciun impact asupra termenului de plată, astfel cum se menționează la articolul 15.1 din prezentele condiții generale.
15.3. Taxele, impozitele, taxele (de import), accizele și alte taxe similare se plătesc imediat în momentul importului.Sumele sunt avansate numai contra calculării comisionului anticipat de 3%, sub rezerva unui minim de 80 EUR.
15.4. Comitentului nu are dreptul de a-și suspenda obligațiile de plată sau de a-și compensa obligațiile de plată (care decurg dintr-un acord sau dintr-o faptă ilicită).
15.5 În cazul întârzierii la plată, principalul va fi în întârziere de drept, fără a fi necesară o notificare de punere în întârziere în acest scop.Începând cu ziua următoare celei în care termenul de plată expiră, principalul datorează o plată de dobândă compusă în temeiul articolului 6:119a din Codul civil olandez, în ceea ce privește suma restantă.
15.6 În cazul în care debitorul principal se află în întârziere, toate daunele și costurile, atât judiciare, cât și extrajudiciare, care se referă la colectare vor fi în contul acestuia.Taxele de colectare extrajudiciară a sumei datorate sunt stabilite la 15% din suma principală, cu un minim de 150 EUR.

16. Drepturi de securitate
16.1. Nunner Logistics are un drept de gaj, un drept de retenție/garanții și un drept de suspendare față de orice persoană care solicită emiterea acestora în ceea ce privește orice bunuri, documente și fonduri de care Nunner Logistics dispune sau pe care le va obține din orice motiv sau în orice scop, pentru orice creanțe pe care le are sau le poate obține împotriva mandantului și/sau proprietarului.

17. Expirare
17.1. Comitentului nu poate face apel la niciun defect în prestația Nunner Logistics, dacă comitentul nu depune o reclamație scrisă la Nunner Logistics în termen de treizeci (30) de zile de la data la care defectul a fost constatat sau ar fi trebuit să fie constatat în mod rezonabil.
17.2. Toate cererile de despăgubire împotriva Nunner Logistics trebuie să fie înaintate instanței competente în termen de douăsprezece luni de la data la care prejudiciul a fost constatat sau ar fi trebuit să fie constatat în mod rezonabil de către mandant, în caz contrar dreptul mandantului la despăgubire se stinge.

18. Legea aplicabilă și instanța competentă
18.1 Toate cotațiile, ofertele, instrucțiunile, misiunile și raporturile juridice care rezultă din sau sunt legate de acești termeni și condiții generale, de contract și/sau de executarea lucrării sunt guvernate exclusiv de legislația olandeză.
18.2 Toate litigiile care decurg din sau sunt legate de serviciile furnizate de Nunner Logistics vor fi supuse exclusiv Tribunalului din Rotterdam.

Aplică pentru un loc de muncă la Nunner

Cotație

La Nunner Logistics dorim să vă oferim cea mai bună experiență posibilă în ceea ce privește raportul calitate-preț. Vă rugăm să completați acest formular pentru a începe procesul.